เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินเทลลิเจ้นซ์ คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์
จำกัด (ไอซีเอ็ม) ถือกำเนิดจากความมุ่งมั่น ความ
เข้าใจในความต้องการของลูกค้าอยางลึกซึ้ง ตลอด
จนความเชื่อมั่นในประสบการณ์และศักยภาพ
ของทีมบริหารที่ได้สร้างสรรค์ผลงานด้าน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย
มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี

บริษัทมีพันธกิจหลักในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่จุดเริ่ม
ที่เป็นแนวคิด จนถึงจุดสำเร็จที่การทำให้เกิดขึ้นได้จริง ผ่านบริการด้านการบริหารโครงการ ที่ปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงบริการดูแลหลังการก่อสร้าง
ที่พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนให้กับลูกค้าของเราทุกคน การันตีด้วยผลงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมากมายอันประกอบด้วย
คอนโดมิเนียม บ้านระดับไฮเอนด์ โรงแรม และอาคารสำนักงานกว่า 20 โครงการ วิสัยทัศน์ของทีมบริหารเมื่อผนวกกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีม
ปฏิบัติงานจึงมั่นใจได้ว่า ไอซีเอ็ม พร้อมมอบการบริการที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพและสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าเจ้าของโครงการของเราทุกคน

แนวคิดและความเชื่อ

“การสร้างความพึงพอใจสูงสุดจากผลงานคุณภาพ” (Quality) ถือ
เป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ที่ไอซีเอ็ม บุคลากรทุกคนได้รับการปลูกฝัง “วิธีคิดสู่ความสำเร็จ” (Mindset for Success) โดยมุ่งเน้นให้การทำงานในทุกๆ
ขั้นตอนมีความละเอียด รอบคอบ และอยู่บนพื้นฐานหลักวิธีคิด องค์ความรู้ และความเชื่อที่ถูกต้อง

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพของงานของเรา คือการเสริมสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท (Sense of Ownership) เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน

วิสัยทัศน์

“ มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจการให้บริการ
ด้านการบริหารคุณภาพการก่อสร้างแบบครบวงจร ”

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นให้บริการอย่างมีคุณภาพและ
ด้วยความเข้าใจ ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนา
โครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง จนถึงการ
ส่งมอบงานที่มีมาตรฐานให้ลูกค้าตามกำหนด

2. นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาการ
ทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและผลประโยชน์อันสูงสุด
แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3. มุ่งพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ความสามารถของบุคลากรให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นหลัก
ประกันถึงคุณภาพงานบริการที่เหนือกว่า

4. ควบคุมงบประมาณโครงการให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนดโดยนำหลักการ
วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering)
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด